Dette er tekstversionen af Referat fra styregruppemøde 27.05.11
Klik her for at komme til den grafiske version af Referat fra styregruppemøde 27.05.11

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Referat fra styregruppemøde 27.05.11


 

 

Referat fra styregruppen

for implementering af telemedicinsk kommunikation i 

behandlingen af diabetespatienter med fodsår.

den 27.05.2011

 

Deltagere: Helle Adolfsen, Steen Schmidt(afløserDorthe Skjødt), Mette Fjord Nielsen, Helle Rasmussen, Anette Styrup Bang, Jonna Søegaard og Anna Husted Jakobsen.

Fraværende: Jacob Brix Petersen, Anne Marie Kaa Hansen, Mona Nederby Hansen og Birgitte Munk Grunnet. 

 

Referat:

Referat godkendt uden kommentarer.

 

Status for projektet:

Der er i øjeblikket knap 30 patienter inkluderet i projektet i hele Region Syddanmark fordelt på flg. måde:

OUH – Omkring 20 projektpatienter

SVS –  2 projektpatienter

SHS –  Endnu ingen projektpatienter

SLB –  5 Projektpatienter, hvoraf en er afsluttet. Alle 5 patienter i ambulant forløb i

            Ortopædkirurgisk sårambulatorium i Kolding. Ortopædkirurgisk ambulatorium i Vejle og

            Karkirurgisk sårcenter har endnu ikke inkluderet nogle patienter til projektet.

 

De 5 projektpatienter er fordelt i kommunerne på flg. måde:

Kolding:     1 projektpatient i kontrolgruppen.

Vejle:          2 projektpatienter – 1 i kontrolgruppen og 1 i interventionsgruppen(er nu afsluttet)

Fredericia:  2 projektpatienter i interventionsgruppen

Haderslev:  Ingen projektpatienter

Middelfart: Ingen projektpatienter med ambulant forløb på SLB – har muligvis patienter med

                   ambulant forløb på OUH.

 

Herud over er der oprettet en del andre sårpatienter (ikke projektpatienter) i Pleje.net. På Ortopædkirurgisk sårambulatorium KS drejer det sig om 9 patienter + 2 som er afsluttet igen. De 9 patienter er borgere fra Fredericia(4), Kolding(2), Haderslev(2) og Middelfart(1).

Der er i øjeblikket ikke talt op hvor mange sårpatienter der i de to øvrige ambulatorier på SLB, er oprettet i Pleje.net.

 

Oprettelse af projektpatienter i Pleje.net opleves meget tidskrævende (1-1½ time pr. patient) i ambulatorierne. Oprettelse af andre sårpatienter tager også mere tid end en vanlig konsultation og kan derfor være en af årsagerne til, at ikke flere sårpatienter er oprettet. Når først patienterne er oprettet i Pleje.net er der meget tid, at spare i forbindelse med de telemedicinsk konsultationer.

 

I kommunerne er forsat stor interesse for projektet og de nye arbejdsgange. Oprettelse af patienter i Pleje.net opleves vanskelig, da sårsygeplejerskerne ikke ligger inde med alle oplysninger omkring såranamnesen og forskellige undersøgelser og prøveresultater. Vejen kommune har endnu ikke fundet ressourcer til, at deltage i projektet og 1 projektpatient har måttet ekskluderes på dette grundlag.

 

Rettelse af projektprotokollen er under udarbejdelse:

Protokollen sendes rundt når den foreligger.

I forlængelse heraf bliver Arbejdsgangsbeskrivelsen også tilrettet og sendt rundt.

 

Kommunikationsplan er under udarbejdelse:

Kommer bl.a. til, at indeholde en informationspakke med materialer som kan anvendes til information, undervisning osv. af forskellige målgrupper. Planen indeholder endvidere en pressestrategi og lignende.

Når planen er færdig udarbejdet sendes den rundt.

 

DRG-afregning/ korrektion af baseline:

Der er sendt ansøgning til regionen i starten af 2011 og der foreligger endnu ikke svar herpå. Der er i den regionale styregruppe drøftet om en incitaments takst kunne være en mulighed for, at bevare afdelingernes motivation for deltagelse i projektet.

 

Samarbejdet med Dansk Telemedicin:

Kontakten går meget via OUH og opleves ofte som en omvej. Der laves af og til ændringer i Pleje.net. For at få mere indflydelse herpå inviteres projektkoordinatorerne fra de forskellige sygehuse fremover med til møderne.

Et af de nyeste tiltag er kopiering af laboratoriesvar fra Labka til Pleje.net.

 

Projektet på nationalt plan:

Projektet har stor bevågenhed ude omkring. Der regionale styregruppe er blevet kontaktet af Stavanger Universitets hospital med ønske om etablering af et samarbejde i forbindelse med et noget lignende projekt de skal i gang med.

Styregruppen er endvidere blevet kontaktet fra Skotland.

 

Plan for videre forløb:

Fremdrift i projektet er diskuteret og der besluttes flg.:

At kigge på overflytning af opgaver fra læger til sygeplejersker og evt. sekretærer i forbindelse med oprettelser i Pleje.net.

Oprettelse af så mange ”ikke projekt” sårpatienter i Pleje.net, som muligt.

Til næste møde i Styregruppen udarbejdes beskrivelse af antal sårpatienter i Pleje.net.

Flytning af projektpatienter fra Ortopædkirurgisk ambulatorium i Vejle til sårambualtoriet i Kolding.

 

Næste møde:

Den 1. september kl. 09.00 – 10.00 – Mødeindkaldelse med dagsorden sendes ud senest 14 dage inden.

Efterfølgende møde er aftalt til den 24. november kl. 14.30 – 15.30.

 

Evt.:

Intet.                                                                                                                                         27.05.11/AHJ

 

 

 

 

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk